Kursy RKO-AED we współpracy z ERC

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna

Adresaci:
Kursy RKO-AED (dawniej BLS-AED) adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców – szczególnie polecane są dla strażaków, policjantów, żołnierzy, ratowników WOPR itp. ale kurs taki powinna ukończyć każda osoba dorosła, przede wszystkim osoby bez wykształcenia medycznego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia.

Jest to szkolenie prowadzone we współpracy z Polską Radą Resuscytacji, [PRR] potwierdzone certyfikatem Europejskiej Rady Resuscytacji [ERC]. Maksymalna ilość uczestników to 30 osób (pięć grup po sześć osób). Lista uczestników jest zamykana na 7 dni przed terminem kursu.

Cele kursu:
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Po ukończeniu kursu RKO-AED ratownik posiada wiedzę na temat:
• zagadnień prawnych i bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratowniczej;
• najczęstszych przyczyn utraty przytomności i  zatrzymania krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu migotania komór;
• potrzeby wczesnego podjęcia RKO i wczesnej defibrylacji;
• alarmowania zawodowych służb ratowniczych;
• algorytmu Basic Life Support wg. aktualnych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji

Po ukończeniu kursu BLS-AED ratownik potrafi:
• prawidłowo i samodzielnie ocenić i postępować z osobą nieprzytomną, bez oddechu i krążenia;
• poprawnie, samodzielnie prowadzić podstawowe zabiegi ratownicze (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC;
• bezpiecznie i właściwie używać automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w różnych sytuacjach.

Co najmniej tydzień przed kursem każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.

Kurs trwa pięć godzin zegarowych. Podzielony jest na cztery bloki tematyczne:

• Wykład – Zagadnienia teoretyczne związane z algorytmem RKO i AED
• Ćwiczenia 1 – Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa osób dorosłych.rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia i wezwanie pomocy,
zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej),
uciskanie klatki piersiowej,
algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych,
• Ćwiczenia 2 – Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego w trakcie RKO
• Ćwiczenia 3 – Pozycja boczna – bezpieczna

Każda z wymienionych części ćwiczeniowych zaczyna się demonstracją w wykonaniu Instruktora. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi Wytycznymi 2010 ERC w zakresie podstawowych zabiegów ratowniczych. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po sześć osób przypadających na jednego instruktora.

W przypadku grup medycznych (np. pielęgniarek, fizjoterapeutów, i innych techników medycznych istnieje możliwość rozszerzenia programu o podstawy wentylacji workiem samorozprężalnym, procedury resuscytacji wewątrzszpitalnej)

Zaliczenie kursu:
Odbywa się na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Formalny egzamin końcowy przeprowadzany jest sporadycznie, wyłącznie w przypadku ewidentnych trudności w opanowaniu umiejętności – w przeciwnym razie wszyscy uczestnicy zaliczają kurs automatycznie na podstawie uczestnictwa w zajęciach.

5. Certyfikat:
Dane uczestników szkolenia wprowadzane są do Course Management System – system zarządzania kursami ERC. Każdy uczestnik natychmiast po ukończeniu szkolenia otrzymuje honorowany w całej Europie i na świecie certyfikat BLS-AED Provider, który jest generowany elektronicznie. Uczestnicy otrzymują również indywidualny dostęp umożliwiający zalogowanie się na stronie i wielokrotne (np. w razie utraty) wydrukowanie certyfikatu.