IMG_4434

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 26.08 – 11.09.2016

Zapraszamy na kolejną edycję kursu KPP, który odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie

Terminy:
I sesja: 26.08 (16:00-20:00), 27 – 28.08 (8:00-18:00)
II sesja: 2.09 (16:00-20:00), 3 – 4.09 (8:00-18:00)
III sesja: 10-11.09 (8:00-18:00)

Koszt udziału w pełnym kursie – 750 zł od osoby.

Istnieje również możliwość wzięcia udziału w egzaminie końcowym (tzw. recertyfikacja dla osób, które posiadają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika, które straciło ważność) w cenie 200 zł od osoby.

Kurs KPP to 66 godzin zajęć. Ma on na celu przygotowanie funkcjonariuszy służb lub członków organizacji społecznych o profilu ratowniczym, współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do:
– realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,
– współdziałania z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
– w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zawodowych służb ratowniczych.

Założenia organizacyjne i merytoryczne kursu zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 19 marca 2007 r. „W sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”(Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.). Kurs kończy się egzaminem u wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu tytułu RATOWNIKA.

Prowadzony może być w systemie weekendowym lub w dowolnych dni robocze (np w przypadku realizacji kursu dla grupy zorganizowanej). Koszt uzależniony jest od ilości uczestników, miejsca prowadzenia i posiadanego zaplecza lokalowego, wybranego systemu realizacji.

Adresaci

W kursie mogą wziąć osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, czyli:
– strażacy zatrudnieni/pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej lub Wojskowej Straży Pożarnej,
– Ratownicy WOPR, GOPR, TOPR,
– Policjanci,
– Żołnierze,
– Straż Graniczna
– oraz członkowie innych organizacji społecznych o profilu ratowniczym, jeśli zostały włączone do rejestru jednostek współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Osoby spoza wymienionych służb mogą wziąć udział w kursie, jednak z zastrzeżeniem, że nabyte uprawnienia powinny być wykorzystywane wyłącznie w ramach działań w jednostkach współpracujących z systemem PRM.

Cele kształcenia

a)  utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
b)  zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
c)  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy,
d)  kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego uczestnik kursu posiądzie wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy określonych w Art 14 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.)

Czas trwania i zagadnienia kursu

a) Kurs trwa 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych.

Lp.

Temat/zagadnienie

Liczba zajęć teoretycznych

Liczba zajęć praktycznych

Liczba godzin ogółem

1

Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne

1

1

2

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia

2

1

3

3

Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

2

3

5

4

Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe

2

2

4

5

Poszkodowany nieprzytomny

1

1

2

6

Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

2

8

10

7

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną

1

2

3

8

Wstrząs

2

2

9

Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

2

2

10

Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn

3

8

11

11

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru

2

1

3

12

Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

2

4

6

13

Ewakuacja ze strefy zagrożenia

2

2

4

14

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

7

7

15

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

1

2

3

16

Zajęcia do dyspozycji prowadzących*

Razem

25

41

66

 b) Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach nie więcej niż sześcioosobowych na jednego instruktora.

Kadra kursu

a) Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzą osoby posiadające kwalifikacje zgodne z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.), czyli ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

b) Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:
1)  psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe;
2)  ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

Nadzór nad realizacją kursu zgodnie z ramowym programem kursu pełni Kierownik merytoryczny kursu. Funkcję tę sprawuje ratownik medyczny posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne, posiadające kwalifikacje zgodne z § 3.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)

 Zaliczenie kursu

a) Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.

b) Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;

c) Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.

d)  Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

f) Egzamin praktyczny obejmujący wykonanie przez osobę zdającą:

– dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz

– resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Zaświadczenie

a) Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) kurs jest nadzorowany i zatwierdzony przez odpowiednie terytorialnie władze samorządowe. Kontrolę merytoryczną nad przeprowadzeniem egzaminu sprawuje wojewódzki konsultant medycyny ratunkowej (lub wyznaczony przez niego lekarz medycyny ratunkowej)

b) Uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym1) (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.)

c) Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.


Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.